(1)
Akshata Shirodker; Rajashree Gude; Shreya Acharya; Shraddha Bhangle; Steffi Parab; Nidhi Gadi; Ankita Verekar. Formulation and Evaluation of Gastroretentive Mucoadhesive Tablets of Nizatidine . ijrps 2019, 10, 31-39.